Links

Websites

Informatieboeken

 • Tom Braams; Dyslexie, een complex taalprobleem
 • Eleonoor van Gerven; handboek hoogbegaafdheid
 • D’Hondt en Van Rossen; Hoogbegaafde kinderen op school en thuis, een gids voor ouders en leerkrachten
 • Lammers van Toorenburg; Hoogbegaafd, nou en?; (voor kinderen vanaf 5 jaar)
 • Jan, Janneke en Ellen Sinot; IQ te koop
 • Eleonoor van Gerven; De Gids
 • Tom Braams: Handboek dyslexie
 • Hans van Luit: Dit is dyscalculie

Downloads

Verenigingen

 • www.balansdigitaal.nl: Oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- of gedragsproblemen
 • www.pharosnl.nl: ouder vereniging met jaarlijkse uitjes om andere ouders en leeftijdgenoten te ontmoeten
 • www.mensa.nl: vereniging voor hoogbegaafden
 • www.choochem.nl: Christelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafden in kerk, school en samenleving
 • www.nvo.nl: beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen
 • www.psynip: Nederlandse vereniging van psychologen
 • www.skjeugd.nl: Nederlands beroepsregister voor jeugdprofessionals

Op alle onderzoeken zijn de algemene voorwaarden van het NVO van toepassing: 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die Pedagogische diensten afneemt van bij een Pedagoog.
 2. NVO: de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, gevestigd aan de Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht (www.nvo.nl).
 3. NVO-beroepscode: de beroepscode van de NVO die als leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen geldt. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd. De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van “de goede beroepsuitoefening” is samengevat. Zie voor de beroepscode www.nvo.nl.
 4. Pedagogische diensten: diensten die een (ortho)pedagoog verricht en die anders van aard zijn dan individuele Pedagogische handelingen, bijvoorbeeld onderzoek of advies op het niveau van instellingen, gemeentes, regionale samenwerkingsverbanden, et cetera.
 5. Pedagogische handelingen: alle verrichtingen van de Pedagoog gericht op het onderzoeken van de (complexe) Pedagogische context van een individuele cliënt, niet zijnde de Opdrachtgever, en het versterken daarvan. De handelingen zijn gericht op het bevorderen van een gezonde en optimale ontwikkelings- en opvoedingssituatie van kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. De handelingen kunnen preventief, diagnostisch of curatief van aard zijn en in bepaalde situaties ook gericht zijn op bevordering en/of in stand houding van de kwaliteit van leven
 6. Pedagoog: een orthopedagoog of pedagoog.
  Een orthopedagoog is een persoon die:
  a) Aan een Nederlandstalige universiteit het doctoraalexamen pedagogische wetenschappen (met afstudeerrichting orthopedagogiek) met goed gevolg heeft afgelegd, of het universitaire masterdiploma in de pedagogische weten-schappen (met afstudeerrichting orthopedagogiek) heeft behaald; of
  b) een geaccrediteerde postmasteropleiding of een individueel opleidingstraject tot postmaster met goed gevolg heeft afgelegd.
  Een pedagoog is een persoon die aan een Nederlandstalige universiteit het doctoraalexamen pedagogische wetenschappen met goed gevolg heeft afgelegd. Het universitaire masterdiploma in de pedagogische wetenschappen heeft behaald, dan wel een daaraan naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd gelijkwaardig examen aan een buitenlandse universiteit met goed gevolg heeft afgelegd
 7. Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de Cliënt of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de Cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

Artikel 2: Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de Opdrachtgever en de Pedagoog gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met betrekking tot Pedagogische diensten.

Artikel 3: Afwijken van de algemene voor-waarden

De Pedagoog kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 4: Informatie

De Pedagoog zorgt ervoor dat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geinformeerd blijft over voor hem relevante aangelegen-heden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

 1. De Pedagoog doet op basis van een intake een aanbod aan de Opdrachtgever waarin de te leveren alle te leveren Pedagogische diensten nauwkeurig zijn beschreven.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever het aanbod van de Pedagoog aanvaardt.
 3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
  a. een beschrijving van de diensten waar de Opdrachtgever gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van de Opdrachtgever komen;
  b. een beschrijving van de overeengekomen aanvullende diensten die voor rekening van de Opdrachtgever komen en een specificatie van de kosten;
  c. een kopie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

 1. De Pedagoog voert de Pedagogische diensten uit volgens de afspraken in de overeenkomst.
 2. Als de Pedagoog de afgesproken Pedagogische diensten niet conform de overeenkomst kan verlenen, stelt de Pedagoog de Opdrachtgever daarvan meteen in kennis. Als de Opdrachtgever de afgesproken Pedagogische diensten niet conform de overeenkomst kan ontvangen, stelt de Opdrachtgever de Pedagoog daarvan meteen in kennis.
 3. Indien tussentijds afwijken van de overeenkomst noodzakelijk is, moeten Pedagoog en Opdrachtnemer daar beide schriftelijk mee instemmen.

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever geeft de Pedagoog, mede naar aan-leiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

Artikel 8: Kwaliteit en veiligheid

 1. De Pedagoog zorgt ervoor dat deze zelf, maar ook alle hulpverleners die binnen de organisatie van de Pedagoog of in opdracht van de Pedagoog Pedagogische diensten verlenen aan de Opdrachtgever:
  a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
  b. handelen overeenkomstig de geldende professionele standaarden waaronder de NVO-Beroeps-code. Afwijking van de professionele standaard moet de Pedagoog motiveren en aan de Opdracht-gever uitleggen.
 2. De Pedagoog maakt gebruik van deugdelijk materiaal.

Artikel 9: Privacy

De Pedagoog neemt bij het bewerken van (persoons)gegevens in ieder geval in acht:
a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
b. Voor zover de gegevens vallen onder de artikelen 7:446-7:468 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen daar bepaald.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever moet de Pedagoog in de gelegenheid stellen een door de Pedagoog tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn en voor rekening van de Pedagoog te herstellen.
 2. De aansprakelijkheid van de Pedagoog is beperkt tot het bedrag dat in dat geval door een door de Pedagoog gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste driemaal het maandelijks te factureren bedrag. Deze bepaling is ook van toepassing op de door de Pedagoog ingeschakelde derden.

Artikel 11: Betaling

 1. De Opdrachtgever is de Pedagoog de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen Pedagogische diensten.
 2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van Pedagogische diensten stuurt de Pedagoog een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de Opdrachtgever.
 3. De Pedagoog stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de Opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
 4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de Pedagoog gerechtigd rente en buitengerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 5. Indien de afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, dan behoud de Pedagoog zich het recht voor om de kosten zoals overeengekomen in rekening te brengen.

Artikel 12: Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

 1. bij wederzijds goedvinden;
 2. na schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de Opdrachtgever of de Pedagoog, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 en 14;
 3. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
 4. ingeval van ontbinding door de rechter.

Artikel 13: Opzegging door Opdrachtgever

De Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden. Als de aanmelding al definitief verwerkt is (er zijn aanmeldingsformulieren verzonden), dan bedragen de kosten voor annulering 50 euro.

Artikel 14: Opzegging door Pedagoog

De Pedagoog kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen om gewichtige redenen, met in achtneming van een redelijke opzegtermijn.

Artikel 15: Klachtenregeling

 1. De Pedagoog beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht dienovereenkomstig. Voor zover wet- en regelgeving van toepassing zijn op deze regeling, past de Pedagoog deze toe.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de Pedagoog nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, en indien van toepassing in elk geval binnen de wettelijke termijnen gerekend vanaf de da-tum van ontvangst, afgehandeld. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.
 4. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen.
 5. De Opdrachtgever kan een klacht indienen bij:
 6. a. Het college van toezicht van de NVO wanneer de Pedagoog naar mening van de Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform de NVO-beroepscode;
 7. b. Het betreffende regionaal tuchtcollege als de Pedagoog geregistreerd staat als een GZ-psycholoog
 8. c. Het Tuchtcollege SKJ, als de Pedagoog geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Jeugd

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Pedagoog is gevestigd.
 3. In afwijking van het gestelde in artikel 16 lid 2 kunnen de Pedagoog en de Opdrachtgever overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een

Artikel 17: Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Daarnaast geldt dat de kosten voor annulering na het verwerken van het onderzoek (als er aanmeldingsformulieren zijn verzonden) 50 euro bedragen.

Heeft u een klacht? Meld deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/ Heeft uw klacht betrekking op zorg vanuit de vergoede zorg door de gemeente? Neem dan, als u er met de praktijk niet uitkomt, contact op met de jeugdconsulent van uw gemeente.