Dyslexie

Onderzoeken kunnen worden aangevraagd door ouders en scholen. Een onderzoek vindt plaats in de praktijk in Ede, op school (Ede, Bennekom, Wageningen, Lunteren, Veenendaal) of, in uitzonderlijke gevallen, bij u thuis.

Dyslexie

Dyslexie is méér dan alleen moeite hebben met lezen en/of schrijven. Bij dyslexie is er sprake van specifieke problemen met de fonologische verwerking (klankverwerking) van taal. De verwerking van woorden verloopt in de hersenen trager dan bij mensen zonder dyslexie. Dat betekent dat niet ieder kind met lees- en of spellingproblemen dyslexie heeft.  Naast het fonologische probleem moet er sprake zijn van hardnekkigheid. Specialistisch onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van dyslexie of dat er iets anders aan de hand is.

Het onderzoek

Tijdens dit onderzoek, dat ongeveer drie uur duurt, wordt er gekeken naar lees- en spellingachterstanden, geheugen, fonologische vaardigheden (klankverwerking), woordvindingsproblemen en intelligentie. Vervolgens wordt (meestal binnen een week, uiterlijk binnen twee weken) een verslag gemaakt waarin de bevindingen van het onderzoek worden vermeld. In het verslag is er, volgens de richtlijnen van de SDN (Stichting Dyslexie Nederland), aandacht voor een onderkennende, een verklarende en een handelingsgerichte diagnose. Vanzelfsprekend staan er in dit verslag adviezen en aanbevelingen die specifiek voor het kind gelden dat onderzocht is. Kinderen die dyslectisch zijn, hebben vaak te weinig baat bij de gebruikelijke methoden van remedial teaching. De behandeling moet gericht zijn op het specifieke taalprobleem van het dyslectische kind.

Veelal is direct na het onderzoek al bekend of er sprake is van dyslexie. Als er sprake blijkt te zijn van dyslexie, dan wordt tegelijk met het verslag een dyslexieverklaring meegestuurd. Deze verklaring is nodig om op het voortgezet onderwijs gebruik te kunnen maken van extra faciliteiten die wettelijk geregeld zijn voor leerlingen met dyslexie. Sommige scholen werken met een ‘dyslexiepas’. Dit is een pas die de scholen zelf maken voor kinderen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring.

Wanneer besluit je tot een onderzoek naar dyslexie?

Als een kind langzamer vooruit gaat dan de rest van de klas bij het lezen en/of spellen, dan moeten deze zwakkere leerlingen extra begeleiding krijgen van de leerkracht/intern begeleider/remedial teacher. Er is sprake van een hardnekkig probleem als een kind na drie maanden extra begeleiding onvoldoende vooruit is gegaan. Dit betekent dat het kind nog steeds trager vooruit gaat dan de rest van de klas. Vanaf april/mei groep 3 is het al mogelijk om een onderzoek naar dyslexie te doen.

Dyslexie is erfelijk. Zit er dyslexie in de familie? Wees dan extra alert op lees en spellingproblemen bij uw kind.

Kinderen met dyslexie hebben, naast problemen met lezen en/of spellen, vaker problemen met:

 • Leren klokkijken
 • Het automatiseren van eenvoudige rekensommen (optellen/aftrekken tot 20)
 • Het automatiseren van de tafels
 • Redactiesommen (verhaaltjessommen)
 • Begrijpend lezen
 • Het onthouden van kleuren, namen, liedjes, versjes
 • Het onthouden van meerdere opdrachten (wil je boven sokken pakken, je tanden poetsen en mijn trui meenemen?)

Vergoedingen

Sinds enkele jaren moet u voor vergoeding niet meer bij de zorgverzekering zijn maar bij de gemeente waarin uw kind woont.

Niet alle kinderen komen voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking. Er zijn een aantal eisen waaraan voldaan dient te worden:

Voorwaarden voor vergoede zorg:

 • Uw kind is 7 jaar of ouder en zit bij aanvang van de zorg op het primair of speciaal onderwijs.
 • Er is een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie.
 • Uw kind scoort bij de 10 % zwakste lezers (bv. E-score) vergeleken met zijn of haar normgroep. OF uw kind behoort bij de 16 % zwakste lezers én bij de 10 % zwakste spellers.
 • Er dient minimaal 2 maal gedurende een langere periode een interventie gepleegd op lezen en spelling, en hiervan moet een handelingsplan zijn gemaakt. Tussentijdse toetsen moeten laten zien dat de interventie van de school onvoldoende heeft geholpen (er is sprake van een hardnekkig probleem).
 • Er zijn geen andere stoornissen bij uw kind aanwezig die het goed leren lezen- en of spellen in de weg staan. Stoornissen die geen invloed hebben op de leesvaardigheid mogen wel. Ook stoornissen die in remissie zijn mogen (bijvoorbeeld ADHD die goed behandeld is met medicatie en/of werkgeheugen training).

Indien uw kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u uw kind aanmelden bij Orthopedagogie Praktijk Kapitein. Wij hebben sinds enige tijd GEEN contract meer met gemeentes. De administratieve last is helaas veel te groot voor een kleine praktijk. Toch is het wel mogelijk om een vergoed onderzoek bij Orthopedagogie Praktijk Kapitein aan te vragen. U moet dan zelf een PGB aanvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Is uw aanmelding voor een PGB goedgekeurd, dan neemt U contact op met de praktijk. U krijgt vervolgens aanmeldingsformulieren toegestuurd. Tevens krijgt de school aanmeldingsformulieren, en moeten de handelingsplannen en de scores die uitwijzen dat er een vermoeden is van ernstige dyslexie overlegd worden. Indien wij beoordelen dat er voldaan wordt aan de voorwaarden, kan uw kind volgens de vergoede regeling onderzocht worden op dyslexie. Indien de uitbetaling van het PGB lang duurt (meer dan drie weken) dan dient u de factuur zelf voor te schieten.

Voor de dyslexiezorg (zowel voor de onderzoeken als voor de behandelingen) heeft de praktijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Jan Clemens, GZ-psycholoog en Jasper Clemens, psycholoog NIP bij O3 schoolpsychologie.

Voor alle onderzoeken gelden algemene voorwaarden: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meldt deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet?

De praktijk is aangesloten bij een geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/